Risk för utflaggning efter brandsäkerhetskrav

Nu är det återigen risk för att svenska rederier flaggar ut fartyg från Sverige eller väljer att inte flagga in fartyg. Den här gången handlar det om brandsäkerheten.
Sjöfartsverket och Naturvårdsverket ger inte längre svenska fartyg dispens för förbuden mot brandbekämpningsmedlet halon - som ska släcka bränder i maskinrummet - och kylmedlet R22 som är ett freon. Det skulle kosta rederierna mellan en halv och sex miljoner kronor att bygga om båtarna för att anpassa dem till de nya reglerna. Eftersom det bara handlar om gamla fartyg är redarna tveksamma till om det är lönsamt att genomföra de här ombyggnaderna och de kan då istället komma att välja att flagga ut dem till ett annat land. Halon och R22 är förbjudet i hela EU, nya båtar får inte ha dem ombord - men dispenser ges fortfarande till gamla fartyg i övriga EU-länder.