Utvärdering av kommunalstrejk klar

En utvärdering av kommunal konflikten i våras är nu klar. Det är Göteborgs stadskansli som har analyserat hur arbetsgivarsidan hanterade konflikten.
Drabbade förvaltningar är genomgående nöjda med organisationen och servicen, men får kritik för en långsam hemsida. Den utvärdering som nu läggs fram är en sammanställning av enkätsvar från de av konflikten berörda förvaltningar. De förvaltningarm som svarade på enkäten var i stort sätt nöjda med den organisation som arbetsgivaren byggde upp för att informera och ge övrig service under den pågående konflikten . Det som kritiseras är hemsidan som man anser kunde ha använts mer frekvent för löpande information. Flera förvaltningar konstaterar att informationen under den pågående konflikten kom snabbare på Kommunals än på Kommunförbundets Hemsida. Förvaltningar tycker att det var bra att stadskansliet hade bildat en konflikt grupp vilket gjorde att man kunde ställa frågor direkt till konfliktadressen . Men det som glömdes var en frågebank där de inkomna frågorna och svaren redovisades och uppdaterades. En annan sak som enligt förvaltningar fungerade dåligt var dispanshanteringen. Men i det fallet så det var inte arbetsgivaren utan Facket som pekas ut som ansvarig .