journaluppgifter

Begränsad avgift för kopior

Patientavgiften för kopior av journaluppgifter ska från nästa år vara högst 300 kronor per tillfälle. Det har Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutskott beslutat.

Avgiften ska bara tas ut när patienten begär ut uppgifterna för eget bruk.

Om vårdgivaren bedömer att det finns behov av att rekvirera journalkopior, till exempel om en patient bytt vårdcentral, ska detta göras efter patientens medgivande. Någon avgift ska då inte tas ut vare sig av vårdgivaren eller av patienten.