rosenlund

Ny bro över Vallgraven

Nu är Stadsbyggnadskontorets förslag om en upprustning vid Rosenlund färdigt.

En gångbro ska gå över Vallgraven; från Fiskekyrkan över till Pusterviksgatan.

Längs Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen ska det byggas trottoarer och bättre belysning.

Dessutom ska ett upprustat gångstråk löpa längs norra sidan av Vallgravskajen.

Byggnadsnämnden tar beslut om detaljplanen nu på tisdag den 15 december.