Luften i Göteborg allt bättre

Luften i Göteborg blir bättre, konstaterar miljöförvaltningen. Förra årets luftföroreningshalter var bland de lägsta sedan mätningarna började för drygt 30 år sedan.

Men fortfarande ligger halterna för kvävedioxid klart över miljökvalitetsnormen vissa dygn och timmar vid flera mätstationer, bland annat i Haga.

Däremot klarar kommunen normen för partiklar.

Miljöförvaltningen menar att förebyggande åtgärder har bidragit, men de senaste årens milda vintrar har också spelat in.

I Gårda ovanför E6:an överskrids tillåtet årsmedelvärde för kvävedioxid och det hade varit mest allvarligt - om någon hade bott eller vistats där en längre tid.