Nya regler kan öka lastbilstrafiken

1:19 min

Både Göteborgs hamn och svenska redare kan drabbas hårt när EU och FN-organet IMO vill skärpa kraven på hur mycket svavel som får finnas i fartygsbränslen.

Kraven börjar gälla i nordiska hamnar om fyra år, men i övriga Europa först om åtta år. Därför finns det en risk att gods som skall till Göteborg istället förs över till lastbil nere på kontinenten.

Den nya kraven på svavelfattigare bränslen är något som de svenska redarna länge varit införstådda med. Men att det under en femårsperiod kommer att finnas en nordlig och en sydlig svavelzon i europeiska farvatten hade man inte räknat med.

EU:s motivering så här långt är att skandinaviska jordar och vattendrag är kalkfattigare än de på kontinenten. Därför måste man snabbare gå över till mindre svavel i bränslet när man trafikerar de nordiska farvattnen.

Maria Grahn är en av Chalmers ledande forskare när det handlar om energi och miljö och hon var också en av talarna på den konferens som igår anordnades av Sveriges Redareföreing och där de nya europeiska svavelkraven presenterades för rederinäringen.
– Helt klart är det ett orosmoment för de svenska redarna att man inför ett system med olika krav på svavelhalter i i sjöfartsbränslet. En halv procent om man anlöper Le Havre och 0,1 procent om man vill gå till Göteborg, som exempel. Visserligen kommer hela Europa att ha kravet 0,1 procent, men det är först år 2020.

Problemet är att vi de fem åren mellan 2015 och 2020 har två olika svavelzoner i de europeiska hamnarna och farvattnen.

Maria Grahn säger att de svenska redarna är inställda på de nya tuffare kraven på låg svavelhalt i bränslet. Antagligen klarar många redare detta till 2015 menar hon, men konkurrensen snedvrids ju om hamnar söder om Skandinavien tillåter högre svavelvärlden i bränslet.
– Dessutom kan det ju bli så att Göteborgs hamn tappar tonnage under den här femårsperioden genom att redare väljer att lasta av i kontinenthamnarna och sen transporterar fartygsgodset på lastbilar upp till Göteborg och övriga Norden.

Miljöchefen i Göteborgs hamn, Åsa Wilkse, är orolig för att de Nordiska hamnarna kommer att få ett godstapp mellan 2015 och 2020. Hon vill att politikerna i EU ser till att kompensera hamnarna i norden för den väntade tonnageförlusten.
– Jag tror att man måste vidta åtgärder på landsidan för att se till att det inte blir en överflyttning av transporter till sjö från land.

Tommy Johansson
tommy.x.johansson@sr.se