Sex miljarder krävs mot rasrisk

Sex miljarder kronor krävs för att förhindra jordskred längs Göta älv. Det visar Älvutredningens slutrapport som idag överlämnades till miljö- och socialdepartementen.

I slutrapporten redovisar Statens Geotekniska institut, SGI, 33  detaljerade skredriskkartor över hela underöskningsområdet och konstaterar att riskerna för jordskred på sina håll är stora redan idag, särskilt i områden som ligger inom Lilla Edets kommun.

Klimatförändringarna och mera nederbörd gör också att risken för jordskred ökar ännu mer i framtiden.