Flera stadsdelar vill öppna egna boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Foto: John Alexander Sahlin/TT
Flera stadsdelar vill öppna egna boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Foto: John Alexander Sahlin/TT

Tjänstemännen justerar flera förslag till temporära boenden

Efter tusentals synpunkter och ett antal informationsmöten så ger fastighetskontorets tjänstemän, än så länge, bara godkänt i fyra av de föreslagna tolv platserna för temporära boende i Göteborg.

Tjänstemännen förordar boendena i Askimsviken, på Kärralundsvallen, Ånäsfältet och Väster om Lemmingvallen i Utby och här enbart för mindre enheter.

Tjänstemännen säger nej till boenden av olika anledningar i Fiskebäck, Tuve, Skintebo småbåtshamn, Amundöns parkering och Hinsholmskilen. På dessa ställen bör man hitta andra platser i närheten.

Bedömningen om bostäder vid Fridkullagatan och Lilla Glasmästaregaten avvaktas efter som informationsmöten inte hållits där. I Björkekärr finns oklarhet om möjligheten till en tillfartsväg, tjänstemännen avvaktar en utredning.

Här är skrivelsen från tjänstemännen till dom ledande politikerna: 

Koncept till presidiemöte 2016-03-07

till Fastighetsnämnden

2016-03-21

Fastighetskontoret har den 31 augusti 2015 fått i uppdrag av fastighetsnämnden att ta fram temporära bostäder. Målgruppen för bostäderna är i uppdraget alla grupper i samhället som behöver bostad. Uppdraget ligger formellt på fastighetskontoret, men för att lyckas med uppdraget behövs bidrag från många verksamheter i Göteborgs Stad. Boendelösningarna består av temporära bostäder på tidsbegränsade bygglov.

Staden har, efter pressträffen i januari 2016 och informationsmöten inleddes i februari och avslutas under mars i berörda stadsdelar, de senaste veckorna fått in tusentals förslag på alternativa eller kompletterande platser kring samtliga nu föreslagna platser för att uppföra temporära bostäder i enlighet med beslut i fastighetsnämnden den 31 augusti 2015.

Ett flertal av de förslag som inkommit har på summarisk nivå bedömts kunna ha lika goda eller kanske bättre förutsättningar än en del av de hittills föreslagna platserna.

Som ett resultat av informationsmötena ute i stadsdelarna har många synpunkter lämnats in till staden. De av dessa synpunkter som handlar om markägandet och markens lämplighet ur detta perspektiv har fastighetskontoret tagit med i förslagen till ställningstagande för de enskilda plasterna som skall presenteras för fastighetsnämnden.

Övriga synpunkter, som till stor del handlar om frågor som prövas i ett eventuellt bygglovsskede, görs tillgängliga för stadsbyggnadskontoret.

Arbetet med att bedöma synpunkter och förslag och lämpligheten därav pågår löpande. Målsättningen är att dessa skall sammanställas och presenteras för fastighetsnämnden för vidare ställningstaganden och beslut.

För det fortsatta arbetet förslås en inriktning på att bygga mindre enheter med temporära bostäder för barnfamiljer, studenter och andra grupper som behöver tillfälliga boendelösningar.

På de platser som fastighetskontoret föreslår fastighetsnämnden att låta Förvaltnings AB Framtiden söka bygglov på bedömer kontoret att efter att byggnadsnämnden beslutat om bygglov medger fastighetsnämnden i sin markägarroll att byggnation kan påbörjas omgående, i enlighet med PBL (Plan- och bygglagen). Eventuella ingrepp bedöms ur markägarperspektivet inte som irreversibla på dessa och tillkommande platser.

Föreslagna platser utan inbördes ordning:

Fridkullagatan, Centrum

Bedömning avvaktar informationsmötet, och synpunkter från allmänheten.

Lilla Glasmästargatan, Centrum

Bedömning avvaktar informationsmötet, och synpunkter från allmänheten.

Ånäsfältet, Örgryte-Härlanda

De tekniska förutsättningarna på platsen bedöms, ur ett översiktligt markägarperspektiv, som goda för byggnation av temporära bostäder som placeras längs med Stockholmsgatan. Platsen bedöms lämplig för en mindre enhet. Ytor för spontanidrott och rekreation skall reserveras.

Fastighetskontoret föreslår därför att Förvaltnings AB Framtiden medges att söka bygglov inom markerat område.

Björkekärrsplan, Örgryte-Härlanda

De tekniska förutsättningarna på platsen bedöms, ur ett överskådligt markägarperspektiv, som goda för byggnation för temporära bostäder. Förutsättningarna för hur tillfart till området kan ordnas är dock ännu oklara, varför fastighetskontoret föreslår att denna utredning avvaktas innan ställning tas till om Förvaltning AB Framtiden ska medges söka bygglov inom området.

Kärralundsvallen, Örgryte-Härlanda

De tekniska förutsättningarna på platsen bedöms, ur ett översiktligt markägarperspektiv, som goda för byggnation för temporära bostäder som placeras i nära anslutning till Wingårdsgatan. Platsen bedöms lämplig för en mindre enhet. Fastighetskontoret föreslår därför att Förvaltnings AB Framtiden medges att söka bygglov inom markerat område.

Hinsholmskilen, Västra Göteborg

De tekniska förutsättningarna avseende marken behöver fördjupad undersökning innan platsen lämplighet kan avgöras oavsett byggnation. Det är framför allt markens bärighet som är ytterst tveksam, både för belastningen av bostäderna i sig men även själva monteringsprocessen. Fastighetskontoret har bedömt det som väsentligt att ha en större kunskap om områdets förutsättningar oavsett lämpligheten för temporära bostäder. Undersökning är påbörjad, resultat förväntas vara tillgängligt under våren.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår fastighetskontoret att området inte prövas vidare för byggnation av temporära bostäder, och att markinventeringen kompletteras med andra ytor i närområdet, vilka bör prövas i stället.

Fiskebäck (Högen Tynnered) Västra Göteborg

Området har in det fortsatta kunskapsinsamlandet funnits ha höga natur- och kulturvärden, och vara del av ett välfrekventerat gångstråk som nyttjas av skolbarnen i området. Mot bakgrund av ovanstående föreslår fastighetskontoret att området inte prövas vidare för byggnation av temporära bostäder, och att markinventeringen kompletteras med andra ytor i närområdet, vilka bör prövas i stället.

Skintebo småbåtshamn, Askim-Frölunda-Högsbo

Platsen ligger förhållandevis långt från kollektivtrafik och samhällsservice. . De grundläggande tekniska förutsättningarna avseende en öppen kulvert är inte heller  tillfredsställande utredda. Detta gör att kontoret bedömer det som tveksamt om det är lämpligt att gå vidare med denna plats.

Fastighetskontoret föreslår därför att platsen inte prövas vidare för temporära bostäder, och att markinventering kompletteras med andra ytor i närområdet, vilka bör prövas i stället. 

Amundöns parkering, Askim-Frölunda-Högsbo

Området bedöms inte som lämpligt för bostadsbebyggelse då området kommer att ingå i det blivande naturreservatet för Amundön och bebyggelsen kan komma att påverka skyddsvärda arter och fågellivet på de närliggande strandängarna negativt. I samband med reservatsbildningen planeras en upprustning av entrén till reservatet, dit den aktuella ytan hör.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår fastighetskontoret att området inte prövas vidare för byggnation av temporära bostäder, och att markinventeeringen kompletteras med andra ytor i närområdet, vilka bör prövas i stället.

Askimsviken, Askim-Frölunda-Högsbo

De tekniska förutsättningarna på platsen bedöms, ur ett översiktligt markägarperspektiv, som goda för byggnation av temporära bostäder.

Fastighetskontoret föreslår därför att Förvaltnings AB Framtiden medges att söka bygglov inom markerat område. Platsen bedöms lämplig för en mindre enhet. Markinventering kompletteras parallellt med andra ytor i området.

Väster om Lemmingvallen, Östra Göteborg

De tekniska förutsättningarna på platsen bedöms, ur ett överskådligt markägarperspektiv, som goda för byggnation av temporära bostäder. Platsen bedöms lämplig för en mindre enhet. Fastighetskontoret föreslår därför att Förvaltnings AB Framtiden medges att söka bygglov inom markerat område.

Tuve, Kålsängegatan och Petters Hage, Norra Hisingen

Området norr om Kålsängegatan bedöms inte som lämpligt för byggnation av temporära bostäder då stor hänsyn måste tas till framför allt fornlämningar i form av stensättningar. Mot bakgrund av detta föreslår fastighetskontoret att detta område inte prövas vidare för byggnation av temporära bostäder.

De tekniska grundförutsättningar för området öster om Petters Hage bedöms som goda men mot bakgrund av av svårigheten att återställa området, som idag är ett naturområde, föreslår fastighetskontoret att området inte prövas vidare för byggnation av temporära bostäder, och att markinventeringen kompletteras med andra ytor i närområdet, vilka bör prövas i stället.

Sammanfattning:

Vidare till Framtiden för bygglovsansöka

Askimsviken

Kärralundsvallen                 - Mot Wingårdsgatan

Ånäsfältet                            -Mot Stockholmsgatan

Väster om Lemmingsvallen  - Mot Utbyvägen

För samtliga lägen bedöms endast mindre enheter vara lämpliga.

Avvakta utredning

Björkekärrsplan

Avvakta informationsmöten  och synpunkter från allmänheten

Fridkullagatan

Lilla Glasmästargatan

Ej prövas vidare

Fiskebäck

Tuve

Skintebo småbåtshamn

Amundöns parkering

Hinsholmskilen

 

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista