Miljödomstolen yttrar sig om F17

Nu ska de som bor runt F 17 i Kallinge få vara med och tycka till om bland annat utsläppen av luktande ämnen från flygflottiljen.Det föreslår miljödomstolen i ett yttrande.
Miljödomstolen har diskuterat åtgärder runt luktande ämnen, halkbekämpning på rullbanorna och utsläpp av kväve till grundvatten och Hasselstadsbäcken. Miljödomstolen vill höra de boende I yttrandet som skickas till regeringen för avgörande konstaterar miljödomstolen att lukt kommer att uppstå så länge flygfotogen utnyttjas som flygbränsle. Domstolen anser att försvaret ska åläggas att genomföra en enkätundersökning av hur de kringboende upplever olägenheterna. Denna undersökning ska vara klar senast den siste december nästa år. Miljödomstolen bedömer att det inte finns någon förhöjd cancerrisk och kommer inte att genomföra någon ytterligare medicinsk utredning. Kväveutsläppen ska minska Vid avisningen av flygplanen och landningsbanorna vintertid används urea, ett urinämne som leder till vatteföroreningar. Användningen av urea ska minskas skriver miljödomstolen. Detta ska ske genom att man bekämpar halkan mekaniskt med maskiner och att man sprider urean i befuktad form. Domstolen skriver också att dagvattenavloppen från plattan för avisning av civila flygplan ska kopplas till det kommunala spillvattennätet. För att minska kväveutsläppen till grundvatten och Hasselstadsbäcken föreslår domstolen att försvaret ska anlägga ett våtmarksområde med flera dammar. Målet är att kväveutsläppen ska minskas med 50 procent.