sverige

Konvention jubilerar

Idag uppmärksammas barns mänskliga rättigheter, när FN:s Barnkonvention fyller 20 år. Sverige var ett av de första länderna som skrev under konventionen, men Sverige får många gånger kritik för att den inte efterlevs.

– Barnkonventionen har bidragit till att stärka lagstiftningen för barn runtomkring i världen i till exempel väpnade konflikter, säger Linda Nordin Thorslund, tillförordnad generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Det var Polen som tog initiativet till barnkonventionen. Arbetet inleddes redan 1979, men det skulle ta tio år innan den slutligen var klar att antas av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

Stort genomslag
Sverige var ett av de allra första länderna som skrev under och antog konventionen, och numera har alla FN:s medlemsstater förutom Somalia och USA antagit den, vilket gör den till en av FN:s allra mest framgångsrika konventioner.

Barnombudsmannen, BO, företräder barn och ungas rättigheter i Sverige, och övervakar också hur bra Sverige efterlever Barnkonventionen.

BO Fredrik Malmberg tycker att det finns två särskilt viktiga saker att tänka på:

– Det ena är att barn ska ha skydd, och det tror jag att de flesta förstår. Men det andra synsättet är lite mer provocerande för oss vuxna. Det handlar om att barn också ska få ha inflytande, att man ska lyssna på dem när man fattar viktiga beslut som rör barn. Först då förstår man hur situationen ser ut ur barns synvinkel, säger BO Fredrik Malmberg

Länderna granskas
FN:s Barnrättskommitté är det oberoende expertorgan som övervakar att länderna som har undertecknat och antagit konventionen också efterlever den.

De gör löpande utvärderingar av länderna, och trots att Sverige är ett av de länder som bäst efterlever barnkonventionen har Sverige ändå fått kritik på flera områden:

– Ganska få barn i Sverige vet om att Barnkonventionen finns, och man säger att det är viktigt att barn vet om sina rättigheter, för om man inte vet om sina rättigheter - hur ska man då kunna ställa krav på att få dem uppfyllda.

Kommittén riktar också kritik mot hur Sverige tar hand om flyktingbarn som lever gömda eftersom deras rätt till skolgång och hälsovård inte kan alltid kan garanteras. Ett annat allvarligt problem är de stora skillnader i vilken hjälp man kan få beroende på var i Sverige man bor.

Ingrid Forsberg
ingrid.forsberg@sr.se