Växjö stift riskerar åtal efter avverkning

Växjö stift riskerar åtal efter att ha avverkat biologiskt värdefull skog på en fastighet i Borgholms kommun. Det är Skogsstyrelsen som har gjort åtalsanmälan.

All skogsmark på Öland klassas som svårföryngrad skog och enligt skogsvårdslagen krävs det tillstånd för att avverka den.

En del av avverkningsområdet berör dessutom en nyckelbiotop där det kan finnas rödlistade arter och Skogsstyrelsen anser att den avverkning som gjorts kan ha påverkat flera arter av ädellövträd.