Landstinget Kronoberg

Psykiatrin bra på bemötande

Patienterna inom psykiatrin i Kronobergs län är nöjda med personalens bemötande men skulle vilja ha bättre tillgänglighet och uppföljning. Det visar en nationell patientenkät inom psykiatrin.

Det här är första gången någonsin som patienter inom psykiatrin över hela landet har fått tycka till om vården de får. Sveriges kommuner och landsting har skickat ut enkäten till 47 000 slumpvis utvalda patienter inom allmänpsykiatrin.

Resultatet visar att Kronoberg placerar sig i mitten jämfört med övriga Sverige. Här i länet har 637 personer svarat och de flesta är nöjda med det bemötande de får och de känner att personalen lyssnar på dem.

Däremot har tillgängligheten och kontinuiteten fått lägre betyg. Till exempel uppger bara 12 procent att de känner till att de har en skriftlig vårdplan. En tredjedel av patienterna vet inte heller vilken läkare som är ansvarig för deras vård.

Enligt Kjell Grahn som är chef vid psykiatricentrum i Landstinget Kronoberg, kommer landstinget att använda sig av underlaget i enkäten i utvecklingen av verksamheten.

Anna Tigerström
anna.tigerstrom@sr.se