Sverige

Rovdjursutredningen: 450 vargar om tio år

I snart två år har rovdjursutredningen arbetat med att utvärdera hur rovdjursstammarna ska se ut i framtiden. Regeringens utredare, Lars-Erik Liljelund, anser att "gynnsam bevarandestatus" för vargen innebär 450 vargar om cirka tio år.

Senast 2024 föreslås den svenska vargstammen alltså uppgå till 450 individer.

Vargstammen bör enligt rovdjursutredningen, som presenterades i dag, sprida sig på naturlig väg över Sverige. I områden med renskötsel ska förekomsten av varg begränsas till områden där den gör minst skada.

Naturvårdsverket får i uppdrag att fördela miniminivåer av de olika arterna för varje län som länen sedan ska upprätthålla eller uppnå.

Det övergripande målet för rovdjurspolitiken ska vara att "rovdjurens gynnsamma bevarandestatus ska behållas eller återställas".

Utredningen slår också fast att den skandinaviska vargstammen fortfarande är starkt inavlad, en genetisk förstärkning är därför angelägen och bör i första hand ske genom att den naturliga invandringen underlättas och först i andra hand genom att vargar planteras ut.

Även den svenska järvpopulationen, i det fallet till 850 individer.

När det gäller björn och lodjur bedömer utredningen att populationens storlek är tillfredställande. 1 800 björnar anses utgöra gynnsam bevarandestatus och dagens population är större än så. Detsamma gäller lodjurstammen, där en gynsamm nivå anses vara 1 200 individer.

När det gäller den illegala jakten konstaterar utredningen att en omfattande illegal jakt fortfarande pågår när det gäller de stora djuren och att dessa brott bör prioriteras av polismyndigheterna.

Utredningen föreslår också förbättringar i den ekonomiska kompensation som går till renägare som har blivit drabbade av rovdjur.

Djurägare som har dödat ett rovdjur för att skydda sina tamdjur ska anmäla det till länsstyrelsen i stället för till polisen. Djurägare har upplevt att de direkt blir misstänkta för brott när de gör en polisanmälan.

Ett annat förslag är att metoderna för att flytta vargar kompletteras med att vargarna förvaras några veckor i korttidshägn för att bryta deras drift att återvandra.

Hanna Birath
hanna.birath@sverigesradio.se