Växjö

Homofobi påverkar syn på partnervåld

Gängse stereotyper kring homosexuella män och kring kvinnor påverkar hur vi ser på våld i hemmet. Vi reagerar hårdare då en gift man slår sin hustru än när en homosexuell man slår sin partner.

På uppdrag av Brottsoffermyndigheten lät forskare i Växjö över tusen personer läsa fiktiva berättelser om våld inom äktenskap och andra nära parrelationer. De påhittade förövarna och deras offer var av olika kön och hade skilda sexuella läggningar och graden av våld skilde sig åt mellan de olika scenarierna.

– De som hade en negativ attityd mot kvinnor, och mot homosexuella, tenderade också att tycka att "lättare våld" i hemmet är okej, säger Mats Hammarstedt, professor vid Linnécentret för studier av arbetsmarknad och diskriminering.

Med lättare våld avses exempelvis en örfil.

Undersökningen visade att våld i en parrelation upplevs som mer allvarligt om förövaren är en man och offret kvinna än tvärtom. Däremot var skillnaden i synen på våld inom ett homosexuellt förhållande och till våldet då en kvinna slår sin manlige partner mycket liten.

– Vi vet sedan tidigare att både könsstereotyper och attityder mot homosexuella påverkar de homosexuellas situation på arbetsmarknaden. Nu ser vi att samma strukturer tycks råda när det gäller våld i hemmet, säger Hammarstedt.

Thomas Hamberg/TT