Botniabanan

Markägare och naturorganisationer överklagar den tredje domen om Botniabanan över Umeås södra slätter och över Umeälven. Flera ledande politiker vill sätta stopp för vad de kallar onödiga och fördyrande överklagningar.

Men miljöministern och miljödepartementet vill inte ta ställning i frågan om miljölagstiftningen och Botniabanan.

Efter sex månader vill miljöminister Andreas Carlgren inte svara på frågor om Botniabanan och miljöprövningen där. Han har kommit fram till att den nya regeringen gett sitt besked genom att den förra regeringen har prövat frågan om tillåtlighet.

Den nya regeringen har handlat, agerat och ändrat i en rad politiska frågor som den förra regeringen handlagt och beslutat.

Men i Botniabanefrågan hänvisar den nya miljöministern till den gamla regeringen. Efter sex månader har Sveriges Radio ännu inte fått svar på vad miljöministern anser om att många politiker i kommunerna utmed Botniabanan från Sundsvall till Umeå vill begränsa möjligheterna att överklaga i miljöärenden.

De och Banverket hävdar att överklagandena orsakar förseningar och fördyringar. Men att rätten till överklaganden i slutändan kanske räddar omistliga naturvärden och att Banverkets planering och andra myndighetens beslut inte självklart är ofelbara har inte hindrat de ledande politikerna från att framföra behovet av en omarbetad miljölagstiftning som begränsar möjligheterna till juridisk prövning i domstol. Miljöministern är tyst på den punkten.

Invändningar och överklagningar mot Botniabanans delsträckor har framförts på flera håll av enskilda markägare inte bara inom Natura 2000-området.

Men när man kommit in i Natura 2000-området har förutom markägare också nationella naturorganisationer protesterat. De som överklagat anser att varken Banverket eller regeringen följt EU:s riktlinjer för industriprojekt inom Natura 2000-områden. Därför har man också krävt att Miljödomstolen och Miljööverdomstolen skulle begära förhandsbesked av EG-domstolen i ett ärende som berör EU:s miljörätt. Ingen av domstolarna har velat göra det, eftersom den förra regeringen redan gett tillåtlighet till projektet.

Och det är till detta beslut som miljöministern hänvisar när han inte vill besvara frågor om handläggningen av Botniabanan.

Den förra regeringen har prövat frågan om tillåtlighet. Med det har Miljöministern gett sitt besked, meddelar Andreas Carlgrens pressekreterare.