Förhandlingarna om Fäbolidengruvan fortsätter

Förhandlingarna i Miljödomstolen om Fäbolidengruvan togs upp idag igen.

Lappland Goldminers har redovisat miljökonsekvenserna av den tänkta gruvindustrin vid Fäboliden.

Bolaget menar att Öreälven inte kommer att påverkas så mycket att älvens klassning som Natura 2000 område äventyras. Flertalet av de ämnen som gruvan kommer att släppa ut i Öreälvens vattenområde finns redan naturligt i vattnet och industrin kommer bara att öka halterna av arsenik och tungmetaller mariginellt enligt bolaget undersökningar.

Länsstyrelsn fortsatte idag att ställa frågor. Bland annat om de restprodukter som blir över från cyanidannvändningen. Det är t ex giftiga salter som cyanat och tiocyanat men dessa ska enligt bolaget brytas ner och inte komma i Öreälven.