Umeå

Umeå kommun friad från diskriminering

Umeå kommun gjorde sig inte skyldig till diskrimininering när en socialpolitiker förklarade att hon föredrog att adoptivfamiljen innehåller både en mamma och en pappa. I dag kom hovrättens dom, och hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten tidigare gjort.

HomO, Mattias Falk kommenterar dagens dom, och om det inte är rimligt att en enskild politiker får tycka som hon vill:

Det handlar om två adoptioner, där respektive barn har den ena parten som biologisk förälder och den andra parten vill adoptera sin partners barn. De ansökte om det hos tingsrätten och då ska socialnämnden yttra sig.

En majoritet i socialnämnden sa ja till adoptionen. Men en ledamot argumenterade emot. Kristdemokraten Helén Edlund har vittnat att hon tycker att det bästa för barnet är att föräldraparet inte är har samma kön.

Detta anser ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning vara diskriminering - alternativ tjänstefel.

Att föräldrarna drabbades av oro och obehag är det inget tvivel om, enligt hovrätten. Frågan är om det var att betrakta som diskriminering, och så obehagligt att de ska få skadestånd av kommunen.

Och där kommer hovrätten fram till ett nej.

För diskriminering krävs ett missgynnande - att ett beslut går en emot, att man inte får delta, agera, handla, som andra, eller sätts i sämre läge eller går miste om en förmån en serviceåtgärd eller liknande. Och här fick ju faktiskt föräldraparen adoptera.

Ombudsmannen tycker också att alla politikerna i socialnämnden har ett ansvar för att agera i enlighet med lagen. Men inte heller tjänstefelet vill hovrätten fälla Edlund för. Bland annat eftersom hon byggt sitt ställningstagande på en tolkning - riktigt eller oriktig - av lagen och bedömt att det var okej mot den. Rätten tycker att även hon skulle ha åsidosatt sina skyldigheter som nämndledamot, skulle åsidosättandet bedömas ringa och därmed straffritt.

Eftersom hovrätten bestämmer att det inte ska betalas ut något skadestånd så har rätten heller inte tagit ställning till vilket ansvar kommunen har för en enskild nämndsledamots agerande.

Reporter: Lillemor Strömberg