Skogsvård

Plantera mer och tätare

Ökad efterfrågan på skogsråvara ställer gamla skogsskötselprinciper på ända.

I stället för att röja bort skog bör man plantera mer och tätare.

Forskning visar att det ökar tillväxten av skogen och skulle kunna ge ett stort tillskott till den råvarubrist som finns inom skogs och pappersindustrin.

Enligt Kenneth Salén som är skogsforskare vid SLU i Umeå gäller det att plantera tillräckligt tätt för att solljuset skall bindas i barren.

Majoriteten av skogägare har alltid varit inne på att producera sågtimmer som kan bli bräder och plank eftersom det är timmer som ger mest pengar.

Men efterfrågan på biobränsle och massaved till pappersbruken ökar nu och väntas öka än mer och därför kan det bli nog så lönsamt att producera så mycket träfiber som möjligt med mindre hänsyn till virkeskvalitén.

Därför kan Skogstyrelsens gamla råd att man ska röja skogen omvärderas, åtminstone att så man röjer och låter de bortröjda träden ligga kvar.

I Finland har man redan högre produktion på skogsmarken än i Sverige och det beror delvis på tätare ungskogar.