Skellefteå

Bättre barnavårdsutredningar

Skellefteå kommun håller på att ta licens, för att införa BBIC,  Barns behov i centrum, i socialkontorets verksamhet.

Utvecklingsledarna Elin Löfroth och Susanne Öhlund Bohman utbildar nu all personal på individ- och familjeomsorgen för att ge kunskap om systemet .

Tanken är att resultatet ska ge bättre och tydligare barnavårdsutredningar.

I Västerbottens län har fem kommuner valt att utbilda sig, för att kunna införa systemet.

Syftet är att det ska bli tydligare för socialtjänsten vad barn behöver, vad deras behov är med hjälp av BBIC, men det ska också bli tydligare för barnen och föräldrarna, vad socialtjänsten gör i sitt tjänsteutövande.

120 personer på Skellefteå kommun har genomgått en grundkurs.  Elin Löfroth och Susanne Öhlund Bohman går nu vidare med specifik utbildning till alla socialutredare och till den personal som tillhör öppenvården.

Införandet av systemet, är ganska omfattande och innebär också en stor förändring.

Tanken är att det i slutändan ska ge bättre utredningar och  insatser för barnen, som är föremål för socialtjänsten insatser.