Varmt klimat dåligt för rödingfiskare i söder

Idag har den senaste forskningen om vilt, jakt, skogs- och fiskeekologi diskuterats på ett seminarium i Umeå. Rödingen kan trängas norrut av en klimatförändring, och det går att sätta en prislapp för värdet att ha vilt i vårt land, det var några av diskussionsämnena
På seminariet konstaterade fiskebiologen Stefan Larsson att rödingen klarar sig sämre i högre temperaturer då den riskerar att konkurreras ut av öringen. Det skulle kunna innebära att en klimatförändring betyder att vi får åka längre norrut för att fiska röding, och att rödingodlarna måste ha tillräckligt svalt och djupt vatten för att fisken ska må bra. Viltet i vårt land är en resurs vi måste hushålla med, menade forskningsassistenten Mattias Boman, som med ekonomiska teorier angrep frågan om viltet kan bidra till välfärden. Kostnaderna för viltet är synliga i form av betesskador på skog och grödor, rovdjursskador på boskap och ren och trafikolyckorna med vilt. Men hur man ska mäta nyttigheten av att ha vilt är svårare. Värdet av viltköttet, jakttillfällen, naturupplevelser, turism och biologisk mångfald kan uppskattas med enkäter. Där ser man att det finns en betalningsvilja för att behålla hotade arter, men att det är individuellt hur man svarar på frågorna. - Som man ropar får man svar, säger Mattias Boman och poängterar att det är viktigt hur enkäterna utformas om det ska gå att dra några slutsatser av dem.