Byske

Havsbadet eller E4 för ny järnväg i Byske

Planeringen av norrlandskustens nya järnväg Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå fortsätter.  På delsträckan Ostvik - länsgränsen har banverket fastnat för två alternativ förbi Byske. Antingen att dra järnvägen intill europavägen eller längre österut vid havsbadet.

Arbetet är uppdelat i sex järnvägsutredningar för de olika delsträckorna. För sträckan mellan Ostvik i Skellefteå kommun och länsgränsen Norrbotten/Västerbotten har flera alternativa korridorer utretts. Två alternativ som uppfyller ändamålet med järnvägen återstår; intill E4 genom Byske eller vid Byske havsbad.

Det skriver Banverket i ett pressmeddelande.

Norr och söder om Byske bedömer Banverket att det bara finns en utredningskorridor som uppfyller ändamålet på sträckan, men i själva Byske delar korridoren sig alltså i två alternativ.

Banverket bedömer att alternativen har olika fördelar och nackdelar som sammantaget gör att de väger ganska jämnt. Båda skapar vissa lokala intrång. E4-alternativet medför en bred barriär med europaväg och järnväg genom Byske, medan alternativet vid havsbadet istället skapar en ny barriär. E4-alternativet kräver omfattande ombyggnader av trafikplatser och en tunnel norr om Byske. Det blir därför dyrare att bygga och osäkerheten i kostnadsbedömningen är också större än i havsbadsalternativet

– Båda alternativen ger korta restider, miljövinster och är möjliga att bygga. På grund av E4-alternativets större kostnad bedömer vi dock att havsbadsalternativet uppfyller de ekonomiska målen med den nya banan bättre, säger Banverkets utredningsledare för Ostvik – länsgränsen Jöran Gärtner.

Ett alternativ har studerats väster om Byske, men det har valts bort då det inte finns några hinder för ett resecentrum i Byske. Även ett alternativ genom Åbyn har valts bort då finns bättre alternativ väster om Åbyn med mindre intrång och bättre funktion, eftersom det ändå inte är aktuellt med station i Åbyn.

Fram till 19 september går det att lämna synpunkter som Banverket tar med i det fortsatta planeringsarbetet.