Älgarnas matvanor gör att granarna blir fler

Granarna breder ut sig i de svenska skogarna på grund av älgens matvanor. Tallen betas bort av älgarna och många skogsägare törs inte heller plantera lövträd eftersom även dessa betas hårt.
Enligt en rapport från skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk går det inte heller att sköta skogen så att skadorna minskar om älgtätheten är för hög. Enligt rapporten blir reslutatet i framtiden att sågverken får skadat talltimmer och skogsägarna i sin tur får sämre betalt för sitt virke.