Umeå

Verksamheten vid Umeå godsbangård kan stoppas

Arbetsmiljöverket överväger att stoppa växlingsarbetet vid Umeå godsbangård den 1 december. Orsaken är att gångbanorna är för smala. Enligt regelverket ska de vara cirka 1 meter breda och  ordnade så att olycksfall genom halkning, snubbling och liknande förebyggs. Senast den 1 november ska Green Cargo svara på kritiken från Arbetsmiljöverket.

Den 2 september 2011 inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsgivaren Green Cargo AB på Umeå godsbangård. Vi uppmärksammade då vissa brister i arbetsmiljön.

Vid en ny inspektion den 6 oktober 2011 på Umeå godsbangård visade det sig att följande brister som har med markområdet att göra finns kvar.
På Umeå godsbangård, på område där växlingsarbete förekommer, finns
gångbanor som är mindre än ca 1 meter breda samt har ytskikt och ojämnheter som innebär risk för fall.
En del gångbanor består av 40 cm breda betongplattor som ligger utlagda som "lock" för att täcka kabelrännor. Det förekommer nivåskillnader på upp till 30 cm mellan dessa betongplattor och marken.
Så länge som bristerna finns kvar är markområdet inte lämpligt för den
verksamhet som bedrivs där skriver Arbetsmiljöverket.