Västernorrland

Gemensam plan för fortsatta regionsarbetet

Representanter för de politiska partierna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har nu kommit överens om hur det fortsatta arbetet med att skapa Region Norra Sverige ska gå till.

Man har enats dels om formuleringarna i den ansökan som vart och ett av landstingen senare i vår kommer att lämna in till regeringen, dels om att bilda en ideell förening för det fortsatta arbetet.

Ansökan innebär att landstingen ansöker om att den landstingskommunala indelningen ändras så att de nuvarande landstingen i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten från och med 1 januari 2011 tillsammans utgör en ny regionkommun i enlighet med Ansvarskommitténs förslag.

Den nya regionkommunen föreslås få namnet Region Norra Sverige och ges ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna samt hälso- och sjukvården.