Ånge

Ånge får en byabuss

Landstinget Västernorrland har tillsammans med Ånge kommun och Länstrafiken beviljats pengar från EU för att driva ett projekt kring glesbygdstrafik. Pengar som bland annat kommer att gå till en Byabuss.

En byabuss det är en buss som ställs till innevånarnas förfogande och att de sedan själva får bestämma över turutbudet.

Exakt hur det ska gå till finns inte beskrivet och är väl en del av det som projektet ska kunna ge svar på.

Det handlar om att Glesbygdsbefolkningens behov av kollektivtrafik kommer att undersökas och möj­ligheterna till nya lösningar för trafik i glesbygd prövas. Med hjälp av informations­insatser vill projektet även öka andelen sjukresor i kollektivtrafiken.

Landstinget Västernorrland har tillsammans med regioner i Finland, Skottland och Island beviljats stöd inom EU:s Norra Periferiprogram för att tillsammans bedriva projektet - Rural Transport Solutions.

Medfinansiärer är Länstrafiken och Ånge kommun. Projektet har en budget på 5 miljoner kronor för Västernorrland av en total budget på 18 miljoner kronor, varav huvuddelen är pengar från Norra-Periferiprogrammet.

Projektet sträcker sig över 3 år och kommer att starta i september i år.