Västernorrland

Stora skador på ung tallskog

Nu har Skogsstyrelsen presenterat Älgbetesinventeringen för 2009. Inom skogsnäringen anser man att en tvåprocentig skadenivå är acceptabel. I år har man mätt upp skadenivåer uppemot arton procent.

Finns det för mycket älg eller för lite bete för älgen? Det är kuggfrågan. Skogsbolaget SCA inventerar sin egen mark och Skogsstyrelsen inventerar privat mark. I de inventerade områdena för 2009 är skadorna på tallungskogen större än vid tidigare års inventeringar. Betesskadorna är alltför höga för att tallplanteringarna ska kunna producera värdefullt virke i framtiden.

– Det råder inget tvivel om att älgstammen är för stor i förhållande till betesmängden, säger Gunnar Selling, på Skogsstyrelsen i södra västernorrland.

Nu har Länsstyrelsen Västernorrland beslutat vad gäller älgjakten 2009/2010. Avskjutningen i länet beräknas bli cirka 8 000 älgar vilket motsvarar fjolårets tilldelning. Under lång följd av år har det fällts 5 älgar per 1 000 hektar inom Älvarna.

Den flyginventering som genomfördes under februari månad av Jägarna visar att vinterstammen är 3,7 älgar/1 000 hektar, vilket skulle innebära att avskjutningsnivån skulle vara 1,5 älgar/1 000 hektar för att hålla älgstammen oförändrad.

Flyginventeringsresultatet är överraskande säger Länsstyrelsen, och har beslutat att basera tilldelningen på de lokala samrådens bedömningar, och kommer att följa upp resultatet i början av oktober. Uppföljningen kan innebära en justering av tilldelningarna.

Klas Ullerstam
klas.ullerstam@sr.se