Kramfors

Missar kunde ha skadat äldre

Två kvinnor på ett äldreboende i Kramfors kommun har utsatts för risk att skadas när personalen inte följt de rutiner som finns. Nu ska Socialstyrelsen granska händelsen.

Till exempel har det funnits brister i ordinationen av läkemedel, vilket gjort att det funnits risk för felmedicinering.

Eftersom de två berörda kvinnorna är allvarligt sjuka har rutinerna för hur omhändertagande av svårt sjuka personer inom äldreomsorgen setts över.

Socialstyrelsen ska också utreda om fler åtgärder behöver vidtas för att händelsen inte ska upprepas.