Västernorrland

Förebyggande arbete för att undvika skador

När barn skadar sig i skolan handlar det oftast om rena olycksfall. Det visar en rapport som landstinget tagit fram i samarbete med länets kommuner. Av totalt 7 711 händelser under läsåren 2006-2010, var 72 procent olycksfall. 15 procent tillbud och 13 procent avsåg våld, hot eller kränkande behandling.

Många av tillbuden sker på raster o annan lektionsfri tid men också skador under idrottslektioner är vanliga. Rapporten ska användas i förebyggande arbete för att undvika skador.