Västernorrland

Botniabanan under lupp

Om målen med Botniabanan uppnåtts och vad har det kostat, det ska tas upp på fredag av Riskrevisionen som effektivitetsgranskat Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten.

Granskningen, ska visa om Regeringen, Banverket/Trafikverket och Botniabanan Ab, genomfört planering och byggande på ett effektivt sätt.