Förgiftad matjord ersätts med ny

Matjordsskiktet vid Skönsmons förskola i södra sundsvall ska bytas ut.

Det sedan statens geotekniska institut, SGI, har analyserat jordprover och funnit höga halter av PAH, polycykliska aromatiska kolväten.

Dessa ämnen har i huvudsak kommit från aluminiumsmältverket, alltså nuvarande KUBAL.

Jordprover har också tagits vid Linjalens, Tallbackens och vapelskogens förskolor men där är de uppmätta halterna avsevärt lägre.