Näringslivsbolaget Sundsvall

Utredning visar på brist på ledarskap och struktur i Näringslivsbolaget

1:41 min

Den utredning som pågått kring missförhållanden i Näringslivsbolaget i Sundsvall har offentliggjorts. Det är stark kritik som riktas mot bolaget och kommunen.

Det går inte att slå fast att medarbetare utsatts för kränkande särbehandling, men utredningen visar på brist på ledarskap, struktur, regler – och ordning och reda.

Utredningen har pågått sedan mars, efter att kommunledningen beslutat gå vidare med visselblåsningar om missförhållanden i bolaget.

Av utredningen framgår att många av de intervjuade trivs på sin arbetsplats och har förtroende för sina chefer. Men också att Näringslivsbolaget i flera väsentliga delar inte uppfyller de krav som ställs utifrån gällande lagstiftning. Bland annat får bolagsledningen kritik för hur de sköter inköp och upphandling och för sin okunskap i frågor om arbetsmiljöarbete.

Av de 18 händelser som utretts som kränkande särbehandling, har man inte i något fall kunnat se att det handlat om just kränkande särbehandling. Utredarna skriver att det sannolikt är strukturella brister i kombination med en del oskickliga och olämpliga beteenden, som ligger till grund för konflikten.

 Utredaren kritiserar också hanteringen av de tre cheferna under utredningens gång. De skriver bland annat att cheferna haft ett näst intill obefintligt stöd från sin arbetsgivare i processen och att de hamnat utanför arbetsplatsens gemenskap, vilket gjort att det funnits risk för ohälsa.

 Tidig.are i veckan blev det känt att Näringslivsbolagets vd Anita Öberg lämnar sin tjänst den 1 juli. Anställningsavtalet ger henne rätt till 6 månades uppsägningstid samt 12 månaders avgångsvederlag. De övriga två cheferna har officiellt återgått i tjänst.

Vi söker Näringslivsbolagets nytillträdda ordförande Anneli Rehnfors (C) för en kommentar.

Anita Öberg, Näringslivsbolagets avgåend vd, har avböjt att kommentera.