Gamla lasarettet säljs?

Landstinget kan komma att sälja gamla lasarettet vid Centrallasarettet i Västerås. Det är västeråsföretaget Imperia Invest, som redan äger fastigheter i centrala staden, som är intresserad av att köpa byggnaden, rusta upp den och sedan hyra ut lokaler till landstingets kansli som lämnar Hållgatan nästa år.

För landstinget med dålig ekonomi och stora inversteringsbehov är det här ett intressant förslag. Det menar miljöpartistiske landsingrådet Thomas Wihman, som har ansvar för fastigheter.

- Ur vår synpunkt är det ju naturligtvis intressant. Dels har vi ju ett inriktningsbeslut om att flytta administrativ verksamhet i möjligaste mån till gamla lasarettet, säger Thomas Wihman. Vi har ju ett enormt investeringsbehov åren framöver som handlar om kärnverksamheten, den sjukvårdande verksamheten, medicintekniska utrustningen, en ny vårdbyggnad och så vidare och då måste vi överväga om vi ska göra upprustningen av gamla lasarettet i egen regi eller att lägga ut det hos någon annan.

Men blir det billigare för skattebetalarna om landstinget hyr in sig i gamla lasarettet än att landstinget upprustar lasarettet självt och äger det självt?

- Det är ingen lätt fråga att svara på därför att man kan konstatera att vi hyr billigast av oss själva. Det andra är att vi har målsättningen att bli av med tomma lokaler, så vi måste effektivisera vårt lokalutnyttjande och då är det naturligtvis så att det är den sjukvårdande verksamheten och patienterna som kommer i centrum och ska prioriteras i första hand. Därefter kommer all kringverksamhet som administrativ personal, politiker och organisation och så vidare, säger Thomas Wihman.

Upprustningen beräknas kosta 200 miljoner. Ett eventuellt försälijningsbeslut fattas senare i höst.