Fagerstas stränder undersöks

Fagersta kommun ska inventera de sju mil stränder som finns kring sjöarna Åmänningen och Aspen.

Granskningen ska visa var det finns värdefulla växter, och vilka partier som är värdefulla för kultur- och naturmiljön.

Inventeringen ska också peka ut vilka områden som är möjliga att bebygga.

Mycket talar nämligen för att riksdagen i höst beslutar om en uppluckring av strandskyddet, och det skulle betyda att det blir möjligt att bygga strandnära i framtiden.

Möjligheten att få bygga nära en sjö är begränsade idag. Allmänhetens möjligheter till ett rörligt friluftsliv går före kommunernas vilja att exploatera strandmarker.

Det var också därför som en stor mängd kommuner och rader av skogsföretag uppvaktade miljöministern för att få en ändring till stång. De menade att det måste få vara möjligt att bygga sjönära, för att kunna locka människor ut från storstäderna till glesbygden där många företag har svårt att få kompetent folk.

På socialdemokraternas kongress helt nyligen var frågan uppe, och där talade man om en uppluckring av strandskyddet.

Till hösten väntas också en proposition i riksdagen i samma ämne. Bland de kommuner som stod bakom uppvaktningen av miljöministern var Fagersta, som nu alltså förbereder möjligheterna till ett strandnära boende runt Aspen och Åmänningen; de två sammanbundna sjöar som ligger söder om tätorten.

Den inventering som ska genomföras är en del i det planarbete som kommunen befinner sig i, och när det gäller stränderna runt sjöarna så ska de inventeras för att exploateras och bevaras.

Kommunen ska ta fram avsnitt som är särskilt värdefulla för kultur- och naturmiljön, för landskapsbilden och för skyddsvärda växter och djur, men också alltså områden lämpliga att bebygga.