Kritik mot stoppat miljöstöd

1:57 min

Rekordmånga lantbrukare i Mälardalen lämnar kvar en remsa obrukad mark mot åar och vattendrag. Kantzonerna minskar näringsläckaget. Sedan ersättningen höjdes för två år sedan är drygt 370 lantbrukare i Västmanland anslutna till kantzonsstödet; fler än någonsin tidigare. Trots det har Jordbruksverket stoppat all nyanslutning till stödet.

Fredrik Jerlström är en av drygt 11 000 lantbrukare i landet som anslutit sig till kantzonsstödet.

Han ser stora miljövinster med stödet, och han är kritisk till att Jordbruksverket beslutat att inga fler lantbrukare får ansluta sig till kantzonsstödet.

– Det är tråkigt. Vi behöver egentligen så många skyddszoner som möjligt för att minska fosfor och kväveläckaget, säger Fredrik Jelrström.

Kantzonsstödet syftar i första hand till att minska fosforläckaget till vattendrag, ett läckage som i förlängningen ökar övergödningen i Östersjön och leder till döda bottnar och giftalgsblomning.

En kantzon är en minst sex meter bred skyddad yta längs vattendrag.

Tillsammans med andra skyddade småbiotoper som åkerholmar och så kallade lärkrutor gynnar de fågelarter som minskar i antal i det moderna jordbrukslandskapet. Bland dem sånglärka, stare och hämpling för att nämna några.

– Det är en fin vårdag och man hör lärkan drilla här ovanför. Det är viktigt med de här zonerna, för det finns inte så många andra ytor här på åkrarna för fåglarna att vara på, säger Fredrik Jerlström och blickar ut över sina marker.

Forskare Ola Olsson vid Lunds universitet har tittat på vad sådana här skyddade småbiotoper betyder för arter som missgynas i jordbrukslandskapet.

– Det är i kantzonerna man hittar fåglar. Mitt ute i veteåkern finns de inte, säger Ola Olsson.

Trots att rekordmånga lantbrukare är med i stödet som minskar övergödning och ökar den biologiska mångfalden så har Jordbruksverket alltså stoppat all ny anslutning till det.

– Orsaken till det är att målet som är satt med den här ersättningen är uppnått. Och som alltid när det gäller statens medel så är det en fråga om prioriteringar, säger Örjan Zetterqvist, enhetschef på Jordbruksverket.

Men docenten och forskaren Ola Olsson är kritisk till det resonemanget.

– Jag förstår inte logiken. Inte i något fall skulle jag säga att vi har uppnått de miljömål som Sverige har satt. Varken då det gäller näringsläckaget till Östersjön, eller minskningen av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

– Vi är inte färdiga än, på långa vägar.

Så snarare skulle fler lantbrukare behöva ansluta sig?

– Ja, det tycker jag, absolut, säger Ola Olsson.