Arsenik i brunnar i Enköpingstrakten

Det finns förhöjda halter av arsenik i vissa enskilda brunnar i Enköpingstrakten, visar en kartläggning som Sveriges Geologiska Undersökning genomför.

Mellan 1 och 2 procent av landets enskilda brunnar har halter som överstiger gränsvärdet på 10 mikrogram per liter. Högst halter av arsenik finns enligt udersökningen i Västerbotten. Arsenik i dricksvatten kan innebära hälsorisker framför allt för små barn.