Omfattande föroreningar i Enköping

Två områden i Enköping, Gröngarnsdeponin och området vid Enköpingstvätten, bedöms av länsstyrelsen som så förorenade att det behövs akuta insatser.

De två Enköpingsområdena pekas ut i länsstyrelsens årliga granskning av förorenade områden. Länsstyrelsen anser att det behöver utredas om föroreningarna kan vara en orsak till de förhöjda halter av lösningsmedel som uppträckts i kommunens vattentäkt.