Positiva svar i enkät om förskolan

Förskolorna i Uppsala kommun är bra. Det framkommer av en stor enkät bland föräldrar som Upplandsnytt tagit del av. Men kritik finns också, mot för stora barngrupper och låg personaltäthet.

Över 6 400 föräldrar har svarat, och det är sammantaget en mycket positiv bild av förskolorna som ges i enkäten. Det man ser som mest positivt är att barnen får leka tillräckligt mycket, att föräldrar får veta vad som kommer att hända på förskolan, att personalen har en bra attityd till barnen och att man även som förälder blir bra bemött.

Men det finns också saker som föräldrar tycker skulle kunna vara bättre. Något av det föräldrar är mest negativa till är att det är för få i personalen och att barngrupperna är för stora.

Om en månad har enkätresultaten analyserats och man ska både på tjänstemanna- och politikernivå diskutera vad som kan göras bättre och hur. Men redan nu gör den borgerliga alliansen klart att det inte blir någon minskning av barngrupperna. Cecilia Forss, moderat kommunalråd i Uppsala:

- Vi kan inte låta lokalkostnaderna urholka pengarna för verksamheten. Vad vi arbetar väldigt intensivt med är att förbättra personaltätheten.


Kontakta reportern:
sofia.kottorp@sr.se