Uppsalabor utsatta för bensen

Uppsalaborna utsätts för dubbelt så höga halter av det cancerframkallande ämnet bensen, om man jämför med de föreslagna miljökvalitetsnormer som finns för ämnet.
En ny undersökning som gjorts vid Arbets-och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, visar att de boende i Uppsala utsätts för höga halter av bensen. Undersökningen visar dessutom att de som bor i Uppsala utsätts för högre halter än resten av länsinnevånarna. Enligt undersökningen var den genomsnittliga nivån i Uppsal 2,2 mikrogram per kubikmeter, i länet 2,1. Den nivå man försöker ligga kring är 1 mikrogram per kubikmeter.