Lågt förtroende i Håbo

Förtroendet för kommunledningen i Håbo är lågt hos de kommunanställda. Det visar en färsk medarbetarundersökning. Bara en av tio säger sig ha stort förtroende för kommunledningen.

Medarbetarenkäten var den första i sitt slag och gjordes därför att kommunledningen ville ta reda på vilka områden som måste utvecklas. Runt 70 procent av de totalt 1200 kommunanställda svarade på enkäten som genomfördes i oktober.

Bara 9 procent har alltså svarat att man har stort förtroende för kommunledningen, medan nära nog hälften har svarat att man har lågt förtroende för kommunledningen.

Tecken på ledarskapsbrister är fler: Knappt en av tre uppger att de har stort förtroende för ledningen på den förvaltning man jobbar på. Nästan en av tio uppger också att de utsatts för hot och våld på arbetsplatsen de senaste månaderna. Men bara knappt hälften anser sig ha fått hjälp och stöd efter det inträffade.

Nu ska kommunledningen sätta sig ner med cheferna för de olika förvaltningarna och se över vilka förändringar som kan göras för att medarbetarna ska bli mer nöjda.

Men enkäten bjuder också på ljusglimtar. 4 av 5 uppger att de trivs på sin arbetsplats, och än fler är mycket engagerade i sitt arbete.


Kina Pohjanen
kina.pohjanen@sr.se