Stubbar suveräna för skalbaggar

Skogsbruket kan göra mycket för att rädda hotade arter. En studie gjord av Anders Linde vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala visar att stubbar lockar till sig en mängd vedlevande skalbaggar.

Skalbaggarna är beroende av skog som skadats av bränder eller stormar för att överleva. Men om man vid avverkning lämnar ett antal höga stubbar, så trivs baggarna där också. Anders Linde studerade stubbar i fem hyggen på Fagerön. Stubbarna, visade det sig, drog till sig över 300 olika sorters vedlevande skalbaggar.