Höga halter av arsenik i brunnsvatten

Ett tiotal dricksvattenbrunnar i Krägga utanför Bålsta har så höga halter av arsenik att vattnet är otjänligt. Det visar den provtagning som gjorts av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Håbo kommun. De boende uppmanas nu att använda kommunalt dricksvatten.

Krägga utanför Bålsta är ett sommarstugeområde med ca 300 fastigheter, varav en del är permanent boende. 37 brunnar som tillhör privatpersoner har testats och proverna visade att 12 hade för höga halter.

Gränsvärdet för arsenik i grundvattnet är 10 mikrogram per liter, och alla de tolv brunnarna ligger över detta värde. Den värsta har så mycket som 38 mikrogram arsenik per liter vatten.

Allt för höga doser av arsenik är dödligt. Här handlar det om doser långt under det, men det är ändå så mycket att man inte ska dricka vattnet. Arbetet nu går ut på att få reda på vad som orsakat de höga halterna. man undersöker berggrunden, och även om arseniken kan komma från järnvägen som går förbi området.