Smart läkemedel i ny avhandling

Genom att studera vattenupptagningsförmågan hos cellulosa på nanonivå har Albert Mihranyan på Uppsala universitet utvecklat och sökt patent för nya material för läkemedelsframställning.

Cellulosa är en av de vanligaste läkemedelsbärarna och växelverkan mellan cellulosan och olika kroppsvätskor därför är av avgörande betydelse för hur ett läkemedel tas upp i kroppen.