Uppsala

Politikers underlåtenhet möjliggjorde korruption

1:51 min

Efter att korruptionshärvan inom Uppsala kommun blev känd i går så har det ställts kritiska frågor om hur oegentligheterna kunnat pågå under så lång tid. En granskning som Upplandsnytt gjort visar att det är kommunens högsta politiker som under en rad av år underlåtit att leva upp till de krav som ställts på dem om att ordna ett fungerande kontrollsystem.

Det är politikerna i kommunstyrelsen som ska se till att det finns en god intern kontroll inom hela kommunen. Det sägs tydligt och klart i ett beslut som kommunfullmäktige i Uppsala tog 2007. Ändå har kommunens revisorer flera gånger sen dess slagit ner på att kommunstyrelsen inte gjort särskilt mycket på den punkten. Året efter, 2008, påpekade revisorerna att det fortfarande fanns "allvarliga brister i den interna kontrollen som snarast måste åtgärdas".

Och ytterligare fyra år efteråt, så sent som 2012, konstaterade besvikna revisorer att trots att så lång tid gått så hade fortfarande inte mycket hänt. Revisorerna påminde om kommunstyrelsens ansvar och om det åligger kommunstyrelsen att ha uppsikt över samtliga nämnder och att aktivt följa upp den interna kontrollen hos nämnderna och styrelserna.

Men, slog revisorerna fast, i praktiken rådde snarast det motsatta. Det fanns ingen tydlig policy vad gällde att förebygga korruption och oegentligheter, inga riktlinjer att förhålla sig till, det gjordes inte tillräckligt med kontroller, och om någon upptäckte misstänkta oegentligheter så var det oklart vem man skulle rapportera till och hur saken skulle hanteras.

Ordförande för den kritiserade kommunstyrelsen är numera, sen förra året, Fredrik Ahlstedt, Moderaterna. Han säger att det är ett underbetyg att den nu upptäckta korruptionen, bland annat inom fritidskontoret, kunnat pågå så lång tid som kanske 20 år:

- Det har inte varit tillräckligt bra ordning och reda, helt enkelt, säger Fredrik Ahlstedt.

Vem bär ansvaret för det?

- Det är naturligtvis en kombination av de förvaltningschefer som funnits i verksamheten och den politiska styrningen. Vi har själva sagt att vi måste jobba mer med de här frågorna, därför har vi till exempel tillfört mer pengar till kommunrevisionen och jobbbat med att utbilda cheferna, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sverigesradio.se