Uppsala universitet representerat i Rådet för konkurrensfrågor

Regeringen har utsett nya ledamöter i Rådet för konkurrensfrågor.

Rådets uppgift är att stimulera forskning på konkurrensområdet. Rådet för konkurrensfrågor är också beredningsorgan vid Konkurrensverkets bedömningar av ansökningar om stöd till forskning. En av de nya ledamöterna är Eva Edwardsson från Uppsala universitet.