Polisbefäl döms för Knutbyändring

Det polisbefäl på Uppsalapolisen som ändrade i ett dokument under Knutbyutredningen genom att tippexa över ett beslut och ändra det till ett annat, fälldes i dag av Uppsala tingsrätt för förvanskning av urkund.

Han döms till dagsböter på totalt 15 000 kr. Åklagaren hade yrkat på att befälet skulle fällas för urkundsförfalskning, men tingsrätten valde den mildare rubriceringen förvanskning av urkund, med hänvisning till att ändringen inte var gjord för att vilseleda utan för att korrigera.