Hur ska det går för HTU?

Skall högskolan HTU finns på en, två eller som nu på tre orter i framtiden? Den känsliga frågan närmar sig nu sitt avgörande.
Frågan om hur HTU, Högskolan Trollhättan/Uddevalla, skall organiseras har diskuterats i princip ända sedan skolan bildades för tolv år sedan. Från bland annat studenthåll har det förts fram kritiska synpunkter på det rationella i att ha högskolan uppdelad i tre så kallade campus, på tre orter: Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. När Högskoleverket förra året, i sin granskning av kvaliteten, ställde samma fråga fick den ännu mer tyngd. HTU:s styrelse tillsatte en utredning som nu presenterat fyra olika scenarier: Alternativ 1 innebär att HTU finns kvar på tre orter med ledningen koncentrerad till Trollhättan. Alternativ 2 innebär att all utbildning och forskning koncenterars till en ort - till staden X som utrednningen uttrycker det. I alternativ 3 får en av orterna all forskning och det mesta av utbildningen medan en del utbildningar med lokal anknytning sprids ut. I alternativ 4 lämnar HTU en av de tre orterna - men blir kvar med jämbördiga enheter på de två andra. I december skall utredningen lämna sitt förslag i den här känsliga frågan, där högskolans intressen skall vägas mot de mer lokalpatriotiska och regionalpolitiska. Då blir frågan vad som är politiskt möjligt.