Svårt se lekmogen torsk

Nu befaras att torsken i Kattegatt är ännu mer hotad än man hittills trott. Det har att göra med att det är svårt att se med blotta ögat om en torsk är lekmogen eller ej.

Fiskeriverket undersöker regelbundet hur stor mängd lekmogen fisk det finns i olika bestånd. Bedömningen ligger till grund för politiska beslut om hur stort fiske som ska tillåtas.

Och nu visar en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet, att fiskeriteknikerna vid provfiske klassar en tredjedel av alla fångade torskar som lekmogna, trots att de inte är det. Ögonmåttet håller inte. Det krävs undersökningar med mikroskop för att få säkra resultat.