Västra Götaland

Bristande pandemiberedskap i länet

Länsstyrelsen i Västra Götaland ser brister i de samhällsviktiga funktionerna, till exempel räddningstjänst och bankväsende, när det gäller att fullgöra prioriterade uppgifter om en pandemi skulle bryta ut här, enligt en rapport från Krisberedskapsmyndigheten.

En pandemi kan vara utbrott av sjukdomar mellan människor som drabbar och får spridning över stora delar av världen.

14 länsstyrelser i landet har svarat frivilligt i undersökningen. Två av dem, varav en är Västra Götaland, redovisar en mer dyster bild än i de andra länen.