Planer på jättegård med över 2000 djur i Laholm

Lantbrukaren Lars-Inge Gunnarsson i Laholm vill utöka sin mjölkproduktion till totalt 719 kor och 1500 ungdjur. En utbyggnad som skall vara klar om fyra år. Därmed blir Gunnarsson med marker intill Skottorps slott, i Ränneslöv och i Vrångarp ägare till en av landets absolut största djurgårdar.

Den nya storgården hamnar långt ifrån medelstorleken på en halländsk mjölkbesättning på i sammanhanget blygsamma 55 djur. Utökningen skall ske i tre steg.

I första etappen byggs ett nytt kostall alldeles vid Skottorps slott som tillsammans med gamla stallar skall hysa 1020 kor och ungdjur. I andra etappen byggs ett djurstall i Ränneslöv så man får plats med ytterligare 300 ungdjur. I sista etappen, som planeras till 2011 byggs ett stall för 85 tjurar i Vrångarp.

Samtidigt vill Gunnarsson öka vallodling och åkerbete men minska odlingen av grödor som potatis, vete och havre. Allt som en gård i den här storleken för med sig, som gödselhantering och transporter, sker på eller intill marker som alla är av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Det handlar om Stensån med sin egna laxstam och rika djur- och växtliv, och områden kring Klägstorp och i Fladalt nära Hallandsåsens vildmarksartade natur. Och själva Skottorps slott, som får nya stall inpå knuten, är utpekat som byggnadsminne.

För att minska utsläppen av gödsel till vattendragen tänker man förutom att ha mycket vall i växtföljden sprida gödsel och kalk med hjälp av GPS-teknik så att gödningen hamnar där den bäst tas upp av växtligheten, skriver nu Gunnarsson i sin ansökan till länsstyrelsen om att få göra den utökning han tänkt sig.