Utnämning av höga domare problematisk

Många av domarna i högsta domstolen och regeringsrätten, kommer direkt från jobb på regeringskansliet, där man stiftar lagarna. Det konstaterar den halländske riksdagsledamoten och moderaten Henrik von Sydow som under sin juristutbildning granskat utnämningen av domare i Sverige.

Von Sydows examensarbete visar att 44 av 56 domare i de högsta instanserna är rekryterade från regeringskansliet, vilket innebär att de går direkt från att stifta lagar till att döma. Och det är ett problem menar Henrik von Sydow.

– Det diskvalificerar många andra perspektiv, advokatens perspektiv, andra juristers perspektiv, en större bredd professorers perspektiv. Det är väldigt få professorer som blir utnämnda till våra högsta domare om man jämför med andra länder som Norge och Danmark.

– Så det finns många perspektiv som man faktiskt missar i högsta domstolen och i regeringsrätten genom att ha en sådan begränsad rekryteringsbas.

Men vad får det här för effekt i praktiken?

– Det finns situationer där det här kan skada tilltron till rättsväsendet. Tilltro och tillit är viktigt i det här sammanhanget, det är kittet i vår demokrati och i rättsstaten.

– Det finns exempel på spelbolag som har prövat om det svenska spelmonopolet är förenligt med EG-rätten. De möter då i vår högsta domstol domare som tidigare har varit tjänstemän på regeringskansliet och skrivit de lagar som de nu ska sitta och pröva.

– I den situationen skadas tilliten till att rättegångarna är opartiska, säger Henrik von Sydow, moderat riksdagsman från Halland, som studerat domarutnämningarna i sitt examensarbete på juristutbildningen.